ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อให้สอบ TOEIC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อให้สอบ TOEIC
ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ชำระเงินค่าเรียน จำนวน 600 บาท

ภายใน ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี 386-1-00442-9
ชื่อบัญชี ม.บูรพา

ชำระเงินแล้ว ส่ง slip มาที่ e-mail : jarunees@go.buu.ac.th

** ใบเสร็จ สามารถมารับได้ วันเรียนวันแรก

 

ลำดับที่ รายชื่อ
1 นาย สุริยา พงษ์ชอุ่มดี
2 นาย ณวพล เมืองสุข
3 นางสาว นภัส อินทราคม
4 นางสาว สุรีย์รัตน์ หะยีสะแลแม
5 นางสาว สิริณี ขจรเดชานุภาพ
6 นางสาว ธัญชนก สมประสงค์
7 นางสาว เมธาวี​ ในระหว่าง​พิมพ์​
8 นางสาว สโรชา สุภาพร
9 นาย วรพล  วรรธนรียชาติ
10 นาย วันฉัตร พันธุมะโอภาส
11 นางสาว เจนจิราวัลย์ นันตชัย
12 นางสาว ธัญภรณ์ ขวดชัยภูมิ
13 นาย ณัฐพงษ์ มีศรี
14 นาย ปัญญา วราภาสกุล
15 นางสาว ปิยธิดา ศิริฐาน
16 นาย กันทรากร บางแสง
17 นางสาว ภาคินี สุกใส
18 นาย วรรธนัย ดิษฐปาน
19 นางสาว กมลนัทธ์ คนน้อย
20 นาย อัฑฒ์ธีร์วรา นิธิกิจโภคินกุล
21 นางสาว พิมพ์ลภัส ไกลถิ่น
22 นาย อลงกรณ์ กองจินดา