MOU สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยบูรพา (โดยคณะโลจิสติกส์) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการ Digital Transformation มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยหลักในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีคณะโลจิสติกส์ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำ Digitalization/ Digital Transformation โดยเฉพาะทางด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ รวมทั้งมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรและผู้ประกอบการในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินการ Digital Transformation ในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ จึงเห็นประโยชน์ร่วมกันในการนำความรู้ ความสามารถ...
Read More