ขอความร่วมมือบัณฑิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ https://job.buu.ac.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Read More