ขอความร่วมมือบัณฑิต ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงาน

ขอความร่วมมือบัณฑิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ที่ https://job.buu.ac.th
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป