โครงการสานสัมพันธ์ชาวอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 2562

โครงการสานสัมพันธ์ชาวอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ชาวอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ประจำปี พ.ศ. 2562 (MIM Family 2019) ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุรินทร์ ไชยยวนุรักษ์ National Distribution Sales Manager บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด คุณณัฐวุฒิ เลาหะวนิช Senior Sales Manager บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณปรีดาวรรณ หยูทอง ผู้เชี่ยวชาญภาพลักษณ์ด้านการสื่อสาร และคุณฤชุกร ภักดีศุภฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล ร่วมเสวนากับอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนิสิตภายในหลักสูตรฯ ในหัวข้อ “บุคลากรที่สถานประกอบการต้องการ การปรับบุคลิกภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต” นอกจากนั้นยังเปิดประสบการณ์จากรุ่นพี่…สู่รุ่นน้อง โดยศิษย์เก่าของหลักสูตรฯ คุณพัทรียา พุทธา Raw Material Planner บริษัท Senior Aerospace (Thailand) จำกัด