โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตฯ

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตฯ

เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ เฮือนสุนทรีรีสอร์ต และได้ศึกษาดูงานยังกองบังคับการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อให้นิสิตสโมสรนิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไปในอนาคต โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 42 คน