Cadet Plus Program

Cadet Plus Program

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ส่งนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือเข้าร่วมโครงการซึ่งจัดโดย SMOU (Singapore Maritime Officers’ Union แห่งประเทศสิงคโปร์) และศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 โดยมีอาจารย์จากสถาบัน Wavelink Maritime Institute ประเทศสิงคโปร์ เป็นวิทยากรตลอดโครงการ และในวันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 ได้มีงานเลี้ยงปิดโครงการ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตอล กรุงเทพ ซึ่ง นายอภิวัฒน์ เปรมปรีชา นิสิตของคณะฯ ได้รับรางวัล The most outstanding award ด้วย ทางคณะฯ จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้