ศึกษาดูงาน บริษัท ไดกิ้น

ศึกษาดูงาน บริษัท ไดกิ้น

เมื่อวันที่ 22 และ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 อาจารย์อนิรุทธ์ ขันสะอาด อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อบูรณาการกับรายวิชา 909452 สัมมนาทางโลจิสติกส์ (Seminar in Logistics) และเพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต การค้าระหว่างประเทศ และการจัดการโลจิสติกส์