ศึกษาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 47 คน และวันที่ 24 และ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 รวมทั้งสิ้นทั้งสองวันจำนวน 70 คน ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนสอนในรายวิชาการจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operations Management) ตามรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หรือ มคอ. 3 ให้สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome) การศึกษาดูงานจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนทฤษฎีในห้องเรียน ส่งผลให้นิสิตมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ โดยมีอาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ ได้ให้ความรู้และดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด