ศึกษาดูงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ (Material Handling and Packaging) ตามรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หรือ มคอ. 3 ให้สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome) การศึกษาดูงานจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนทฤษฎีในห้องเรียน ส่งผลให้นิสิตมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง สามารถนำมาวิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ ได้ให้ความรู้และดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด