ต้อนรับศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ต้อนรับศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต จากภาควิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการเรียนการสอน และเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการทำงานด้านโลจิสติกส์ในปัจจุบัน