นิสิตได้รับรางวัลโครงงานสหกิจรองดีเด่น งานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 8

นิสิตได้รับรางวัลโครงงานสหกิจรองดีเด่น งานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายวัชรากร ไชยแสง นิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจรองดีเด่น ประเภทโครงงานด้านนวัตกรรม ณ งานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 8  ในหัวข้อโครงงาน “การปรับปรุงประสิทธิภาพ Car Set Trolley ในกระบวนการจัดส่งชิ้นส่วนก่อนการประกอบรถยนต์เข้าสู่ไลน์การผลิต” บริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีอาจารย์อนิรุทธิ์ ขันธสะอาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา