AUN-QA

องค์ 1 กำกับมาตรฐาน

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ประเมินระดับ

1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี และบัณฑิต
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี และบัณฑิต
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.ตรี และบัณฑิต
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ป.ตรี และบัณฑิต
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ บัณฑิต
6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) บัณฑิต
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ บัณฑิต
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา บัณฑิต
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิต
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บัณฑิต
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ป.ตรี และบัณฑิต

 

*** download template เพื่อใช้ประกอบในเล่ม SAR
          – ระดับหลักสูตรปริญญาตรี
          – ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา