2. รายละเอียดหลักสูตร (PROGRAM SPECIFICATION)

แนวทางการอธิบาย

  • สถาบันพึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
  • รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชากำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอื่น ๆ

ข้อมูลที่ต้องอ้างอิงเพิ่มเติม

  • เขียนอ้างอิงตาม มคอ.2

 

เอกสารอ้างอิง

แนวทางการอธิบาย

  • สถาบันพึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
  • รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชากำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอื่น ๆ

 

ข้อมูลที่ต้องอ้างอิงเพิ่มเติม

  • เขียนอ้างอิงตาม มคอ.2

 

เอกสารอ้างอิง

แนวทางการอธิบาย

  • สถาบันพึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
  • รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชากำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอื่น ๆ

 

ข้อมูลที่ต้องอ้างอิงเพิ่มเติม

  • เขียนอ้างอิงตาม มคอ.2

 

เอกสารอ้างอิง