9. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)

แนวทางการอธิบาย

  • มีทรัพยากรทางด้านกายภาพอย่างเพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เอกสารอ้างอิง

  • รายงานทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

  • มีการคัดเลือก กลั่นกรอง และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • มีห้องสมุดดิจิตอล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

 

เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

 

เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

  • มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

 

เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม

 

แหล่งข้อมูล

 

ายละเอียดลิงค์