4. วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)

แนวทางการอธิบาย

 • การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา คือ ชุดของความเชื่อที่มีผลต่อเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค์การศึกษา บทบาทผู้สอนและผู้เรียน เนื้อหาการสอน และวิธีการสอน

เอกสารอ้างอิง

 • มคอ.2
 • มคอ.3

 

แหล่งข้อมูล

 • แผนยุทธศาสตร์ของคณะโลจิสติกส์ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

 • คุณภาพการเรียนรู้ หมายถึง ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การรับความรู้จากผู้สอน
 • การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ คุณภาพการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ผู้เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์ การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้
 • คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุน และมีความร่วมมือกัน
 • ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ผู้สอนพึงกระทำดังนี้

1) สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้

2) เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาวิชา แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน

 

เอกสารอ้างอิง

 • มคอ.2
 • มคอ.3

 

แหล่งข้อมูล

 • สรุปโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

 • การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ)

 

เอกสารอ้างอิง

 • มคอ.2
 • มคอ.3

 

แหล่งข้อมูล

 • สรุปโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

รายละเอียดลิงค์