7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)

แนวทางการอธิบาย

  • มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจำเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

 

เอกสารอ้างอิง

  • แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

แนวทางการอธิบาย

  • กำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สำหรับตำแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายสนับสนุนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ์

 

เอกสารอ้างอิง

  • เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน

แนวทางการอธิบาย

  • มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะและการให้บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

เอกสารอ้างอิง

  • การประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน

แนวทางการอธิบาย

  • มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบและจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น

 

เอกสารอ้างอิง

  • การสำรวจความต้องการฝึกอบรม
  • แผนการฝึกอบรมตามความต้องการ

แนวทางการอธิบาย

  • การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน  การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

เอกสารอ้างอิง