8. คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)

แนวทางการอธิบาย

 • มีการกำหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน

 

เอกสารอ้างอิง

 • เกณฑ์การรับนิสิต
 • การอัพเดทและเผยแพร่เกณฑ์การรับสมัคร

 

แหล่งข้อมูล

 • ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)

แนวทางการอธิบาย

 • มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์

 

เอกสารอ้างอิง

 • วิธีการ / เกณฑ์การรับนิสิต
 • การประเมินผลวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก

แนวทางการอธิบาย

 • มีระบบกำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้การแก้ไขถ้าจำเป็น

 

เอกสารอ้างอิง

 • ตารางข้อมูลจำนวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)
 • ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี
 • ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท
 • ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาเอก

แนวทางการอธิบาย

 • มีการให้คำปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียนและการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ

 

เอกสารอ้างอิง

 • การให้คำปรึกษานิสิต