11. ผลผลิต (Output)

แนวทางการอธิบาย

 • มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานทำ ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

เอกสารอ้างอิง

 • ผลสำรวจการได้งานทำ
 • มคอ. 5

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

 • เทียบเคียงจากระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนิสิต กับแผนศึกษาตามหลักสูตร

 

เอกสารอ้างอิง

 • มคอ.2
 • มคอ.5

 

แหล่งข้อมูล

 

ายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

 

เอกสารอ้างอิง

 • ผลสำรวจการได้งานทำ

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

 • มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผู้เรียน และควรตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

เอกสารอ้างอิง

 • ผลงานวิจัยของผู้เรียน

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

 • มีการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

เอกสารอ้างอิง

 • ผลประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์