1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

แนวทางการอธิบาย

 • การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำนึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน
 • หลักสูตรกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได้รับการออกแบบอย่างชัดเจน เพื่อให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 

ข้อมูลที่ต้องอ้างอิง

 • เพิ่มเติมตารางแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 • คุณลักษณะของบัณฑิต

 

เอกสารอ้างอิง

 • มคอ.2
 • แผนยุทธศาสตร์คณะโลจิสติกส์
 • แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการอธิบาย

 • หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ และทักษะเฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และทักษะทั่วไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ

ข้อมูลที่ต้องอ้างอิงเพิ่มเติม

 • ตารางแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขา
 • แผนยุทธศาสตร์ของคณะโลจิสติกส์
 • แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

 

เอกสารอ้างอิง

 • มคอ.2

แนวทางการอธิบาย

 • หลักสูตรกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ข้อมูลที่ต้องอ้างอิงเพิ่มเติม

 • ตารางแผนที่กระจายความรับผิดชอบ

 

เอกสารอ้างอิง

 • มคอ.2
 • ผลสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
  1. นิสิต
  2. คณาจารย์ นักวิจัย
  3. บุคลากรสายสนับสนุน
  4. ผู้บริหาร
  5. ศิษย์เก่า
  6. ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต