3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (PROGRAMME STRUCTURE AND CONTENT)

แนวทางการอธิบาย

  • หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพื่อไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม

  • มคอ.2

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

  • การออกแบบหลักสูตรคำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน

 

เอกสารอ้างอิง

  • มคอ.2

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

  • หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงลำดับอย่างเหมาะสม และบูรณาการ
  • โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพื้นฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่างชัดเจน
  • หลักสูตรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ
  • หลักสูตรมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อความทันสมัย

 

เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม

  • มคอ.2

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์