6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)

แนวทางการอธิบาย

 • มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือความต้องการจำเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากำลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ

 

เอกสารอ้างอิง

 •  แผนพัฒนาบุคลากร

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

 • มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และกำกับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

 

เอกสารอ้างอิง

 • แผนพัฒนาบุคลากร

 

แหล่งข้อมูล

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

 • การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ
 • มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่เข้าใจตรงกัน
 • มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถ
 • บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ

 

เอกสารอ้างอิง

เกณฑ์การรับบุคลากร

 • การกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ
 • ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ
 • จรรยาบรรณของบุคลากรสายวิชาการ

 

แหล่งข้อมูล

 • ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ ประจำหลักสูตร (FTE student)
 • ตารางสรุป FTES รายภาคเรียน

 

รายละเอียดลิงค์

 • ทำแบบสรุปออนไลน์

แนวทางการอธิบาย

 • การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ
 • มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่เข้าใจตรงกัน
 • มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถ
 • บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ

 

เอกสารอ้างอิง

 • เกณฑ์การรับบุคลากร
 • การกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ
 • ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ
 • จรรยาบรรณของบุคลากรสายวิชาการ

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

 • มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น

 

เอกสารอ้างอิง

 • การสำรวจความต้องการฝึกอบรม
 • แผนการฝึกอบรมตามความต้องการฝึกอบรม

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ  เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

 

เอกสารอ้างอิง

 • เกณฑ์การให้เงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

 • มีการสร้าง กำกับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ

 

เอกสารอ้างอิง

 • ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร และนักวิจัย
 • ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร
 • ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร