10. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)

แนวทางการอธิบาย

  • ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ

 

เอกสารอ้างอิง

  • ผลสำรวจความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

  • มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษานำผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

เอกสารอ้างอิง

  • มคอ.5

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

  • มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

เอกสารอ้างอิง

  • มคอ.5

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

  • มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน

 

เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

  • มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน)

 

เอกสารอ้างอิง

  • รายงานการประเมินผลการบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์

แนวทางการอธิบาย

  • มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนำเข้า และผลการป้อนกลับจากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ

 

เอกสารอ้างอิง

 

แหล่งข้อมูล

 

รายละเอียดลิงค์