แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต/ศิษย์เก่า คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอความร่วมมือบัณฑิต/ศิษย์เก่า คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ช่วยตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต  เพื่อสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และเพื่อนำข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตและลักษณะงานที่ทำ ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน และการกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงานของคณะฯต่อไป

Click ที่นี่ (แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต)