รายวิชาที่ต้องลงทะเบียน สำหรับนิสิตระดับป.โท / ป.เอก

สำหรับนิสิตใหม่ ป.โท

แผน ก ให้เลือกลง กลุ่ม 1

แผน ข ให้เลือกลง กลุ่ม 901

 

91664161 : การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Global Logistics Management) รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

91655161 : การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์  (Strategic Supply Chain Management) รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์

91655361 : การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehousing and Distribution Management) ผศ.ดร.บรรหาญ ลิลา , อ.ผรณกษม อินทรทัต

 

เปิดเรียนเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เรียนที่อาคารคณะโลลจิสติกส์ ชั้น 7 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 038-103102 ในเวลาราชการ

 

สำหรับนิสิตใหม่ ป.เอก

91781161 : สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 1 (Doctoral Seminar I)

สามารถเข้าพบประธานสาขาวิชาได้ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 038-103102