MOU ร่วมมือและร่วมผลิตบัณฑิต ธุรกิจสายการบิน

MOU ร่วมมือและร่วมผลิตบัณฑิต ธุรกิจสายการบิน

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้สังกัด การบินไทย จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยบูรพา (โดยคณะโลจิสติกส์) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามการให้ความร่วมมือในด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตรธุรกิจสายการบิน และหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน รวมถึงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้เข้ารับการอบรมหรือนักศึกษาสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะได้รับปริญญาที่ออกโดยมหาวิทยาลัยและประกาศนียบัตรที่ออกโดยบริษัทฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพสากล ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการบิน การคมนาคมขนส่งทางอากาศ และการบริการทางด้านอุตสาหกรรมการบิน ก่อให้เกิดเสรีทางการบิน การขยายตัวของธุรกิจการบิน ประกอบกับปัจจุบันมีสายการบินของเอกชนในประเทศเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรด้านการบินมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การผลิตบุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงร่วมกันจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรด้านธุรกิจสายการบิน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล