ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2561

ตามที่คณะโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ กระตุ้นให้เยาวชน เห็นความสำคัญของกิจการด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และสนใจที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไปสู่เยาวชนและเพื่อให้บุคคลทั่วไป นักเรียน ได้รู้จักคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มากยิ่งขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้ ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

 

กำหนดการ

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการได้ที่ (ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561)