ประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 05/2561 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 นั้น บัดนี้ปรากฏว่า ผู้ผ่านการคัดเลือก มิได้มารายงานตัวตามกำหนด ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงขอประกาศให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ซึ่งผ่านการคัดเลือก สำรองอันดับ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คือ นางสาวเสาวนีย์ เล็กคำ

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัว และจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา สัญญาค้ำประกัน ที่สำนักงานคณบดีคณะโลจิสติกส์ ชั้น ๒ อาคารคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในเวลาราชการ และให้นำหลักฐานการรายงานตัวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ รายละเอียดในเอกสารแนบ ดังนี้

เอกสารแนบ