หลักสูตรธุรกิจเรือสำราญ

หลักสูตรธุรกิจเรือสำราญ

คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเรือสำราญ ปี 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร: สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และผู้สนใจที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถเรียนเพิ่มเติมเฉพาะรายวิชาบังคับ

 

_______________________________

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 1. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

      1.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา

1.1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจและ / หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.1.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

1.1.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

1.1.5 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ

(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.)

1.2.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ)

1.2.2 ในวิชาเอกธุรกิจเรือสำราญ ควรมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจโรงแรมหรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานบนเรือสำราญ

12.3 ในวิชาเอกธุรกิจสายการบิน ผู้เข้าศึกษาควรมีส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานในสายการบิน

 

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะในการศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะต้องถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที หรือแม้สำเร็จการศึกษาแล้วก็อาจถูกเพิกถอนปริญญาบัตรได้

 

 1. การสมัครคัดเลือก

2.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

2.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th หรือ

https://e-addmission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่

 

รอบที่

วันที่

2

1 มี.ค. – 21 เม.ย. 2564

3

7 – 15 พ.ค. 2564

4

3 – 9 มิ.ย. 2564

 

2.3 นำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และที่ทำการไปรษณีย์

ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่

 

รอบที่

วันที่

2

1 มี.ค. – 21 เม.ย. 2564

3

7 – 15 พ.ค. 2564

4

3 – 9 มิ.ย. 2564

 

2.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใดเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

หมายเหตุ          ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยบูรพาจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงิน

ครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ

 

 1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

         3.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท

3.2 ผู้สมัครนำใบสมัครไปชำระเงิน ธนาคารกรุงไทย และที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศในเวลา

ทำการของธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่

 

รอบที่

วันที่

2

1 มี.ค. – 21 เม.ย. 2564

3

7 – 15 พ.ค. 2564

4

3 – 9 มิ.ย. 2564

 

3.3 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินที่เว็บไซต์https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-addmission.buu.ac.th หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ

หมายเหตุ          – ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงิน

ครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ

– มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 1. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร

         4.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-addmission.buu.ac.th หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ

4.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่

 

รอบที่

วันที่

2

1 มี.ค. – 21 เม.ย. 2564

3

7 – 15 พ.ค. 2564

4

3 – 9 มิ.ย. 2564

 

หากพ้นกำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้

 

 1. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปวส. และประสบการณ์การทำงาน

(ถ้ามี) โดยผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมดีและมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นลำดับต้นๆ

หมายเหตุ        1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการสอบคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด

 1. วันสอบสัมภาษณ์ให้นำหนังสือรับรองการทำงานโดยระบุ ชื่อสถานที่ทำงาน ระยะเวลาการทำงานในสถานที่แห่งนั้น และลงนามของผู้มีอำนาจรับรอง (ถ้ามี)
 2. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์และคุณสมบัติเฉพาะสาขาที่คณะได้กำหนดไว้ และในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้ หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะได้กำหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

 

 1. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา

รหัสสาขา

คณะสาขาวิชา วิชาเอก ชื่อปริญญา

จำนวนรับ

สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง วิชาเอกธุรกิจพาณิชยนาวี

บธ.บ. (ธุรกิจการขนส่ง)

50

วิชาเอกธุรกิจเรือสำราญ

50

วิชาเอกธุรกิจสายการบิน

60

รวม

160

 

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์

https://e-addmission.buu.ac.th และ https://regservice.buu.ac.th  ในวันที่

 

รอบที่

วันที่

2

29 เม.ย. 2564

3

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

4

11 มิ.ย. 2564

 

 1. การสอบสัมภาษณ์

 

รอบที่

กิจกรรม วันที่ เวลา

สถานที่

 

2

การสอบสัมภาษณ์

2 พ.ค. 2564

9.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง LOG2-503 ชั้น 5

อาคารคณะโลจิสติกส์ 2

(อาคาร LOG2)

 

3

การสอบสัมภาษณ์

6 มิ.ย. 2564

9.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง LOG2-503 ชั้น 5

อาคารคณะโลจิสติกส์ 2

(อาคาร LOG2)

4

การสอบสัมภาษณ์

12 มิ.ย. 2564

9.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง LOG2-503 ชั้น 5

อาคารคณะโลจิสติกส์ 2

(อาคาร LOG2)

 

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามสถานที่ ที่ปรากฏดังตารางด้านบน พร้อมหลักฐาน ดังนี้

(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2562

(2) ใบแสดงผลการเรียน

(3) บัตรประจำตัวประชาชน

(4) หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

 

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในวันที่

รอบที่

วันที่

2

14 พ.ค. 2564

3

9 มิ.ย. 2564

4

14 มิ.ย. 2564

 

ทางเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-addmission.buu.ac.th เวลา16.00 น. เป็นต้นไป

 

 1. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่

รอบที่

วันที่

2

19-20 พ.ค. 2564

3

10-11 มิ.ย. 2564

4

17-18 มิ.ย. 2564

 

ทางเว็บไซต์ https://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการ

คัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป