บรรยายเรื่อง “Fundamentals of Oil Trading & Trading Business Simulation Game”

บรรยายเรื่อง “Fundamentals of Oil Trading & Trading Business Simulation Game”

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “Fundamentals of Oil Trading & Trading Business Simulation Game” และให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงด้านการซื้อขายน้ำมันจากระบบจำลองสถานการณ์การทำการค้าระหว่างประเทศ (Trading Business Simulation Game) ที่ได้พัฒนาขึ้น จากความร่วมมือของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมัน หลักการ กลยุทธ์ ปัจจัย ตัวแปร รวมทั้งความเสี่ยงต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายน้ำมัน