Cruise Service Management

Start Time

29 OCT, 2018
10:00 AM

End Time

29 OCT, 2018
12:00 PM

speakers

Widsawanee Chaiwattanasakul

President of TSTC Thai Seafarer Recruitment Co.,Ltd.

Mr.Martin O'Dee

CEO - Speedy Global Limited

Description

ด้วยคณะโลจิสติกส์ มีโครงการที่จะเปิดหลักสูตร การจัดการบริการเรือสำราญ (Cruise service management) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศในการเรียนการสอนของกับคณะ (หลักสูตร ปวส. ต่อเนื่อง และเทียบโอนหน่วยกิต) โดยเชิญวิทยากร มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการเรือสำราญและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ความต้องการกำลังคน อุปสรรค ข้อจำกัด โอกาสและแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต

Who should attend?

  • นิสิตและบุคคลากรคณะโลจิสติกส์
  • ศิษย์เก่าคณะโลจิสติกส์
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

Registration fee

  • นิสิต บุคคลากร และศิษย์เก่าคณะฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • บุคคลากรของหน่วยงาน หรือองค์กร ภายใต้ MOU กับคณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • บุคคลากรของหน่วยงาน หรือองค์กร ตามหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาจากคณะโลจิสติกส์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • บุคคลทั่วไป ท่านละ 500 บาท

***** Permission for late check-in: 15 min