CEVA Challenges of Logistics

Start Time

31 Oct, 2017
10:00 AM

End Time

31 Oct, 2017
12:00 PM

speakers

คุณสุดนัย เหมศรีชาติ

General Manager

คุณศุภมิตร ลือรุ่งโรจน์วุฒิ

Senior Contract Manager

Description

หัวข้อ Changeless of Logistics in 2018

CEVA Logistics (Thailand) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการจัดการโลจิสติกส์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการคลังสินค้า (Warehouse) การขนส่งสินค้า (Transport) และ Freight Management ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้จะได้รับความรู้ด้านต่างๆ เหล่านี้ การดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา กลยุทธ์ความประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ และความเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงด้านโลจิสติกส์ที่อาจจะเกิดในอนาคต

About Speakers

  1. คุณสุดนัย เหมศรีชาติ General Manager, Ground Transport Operations
  2. คุณศุภมิตร ลือรุ่งโรจน์วุฒิ Senior Contract Manager

Who should attend?

  • นิสิตและบุคคลากรคณะโลจิสติกส์
  • ศิษย์เก่าคณะโลจิสติกส์
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

Registration fee

  • นิสิต บุคคลากร และศิษย์เก่าคณะฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • บุคคลากรของหน่วยงาน หรือองค์กร ภายใต้ MOU กับคณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • บุคคลากรของหน่วยงาน หรือองค์กร ตามหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาจากคณะโลจิสติกส์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • บุคคลทั่วไป ท่านละ 500 บาท

***** Permission for late check-in: 15 min