แบบฟอร์มนิสิตปริญญาตรี

DOWNLOAD แบบคำร้อง

 

RE01   คำร้องทั่วไป

RE02   คำร้องขอเงินค่าหน่วยกิตคืน

RE03   คำร้องขอใบรับรอง หรือเอกสารแปล

RE04   คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้า หรือที่อยู่

RE06   คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก หรือย้ายคณะ

RE08   คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต

RE09   คำร้องขอลงทะเบียนเกิน หรือต่ำกว่าหน่วยกิต

RE10   คำร้องลาพักการเรียน

RE11   คำร้องขอลาออกจาการเป็นนิสิต (ต้องยื่นพร้อมบัตรนิสิต)

RE11-1  คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต (นิสิตใหม่สละสิทธิ์)

RE12   บัตรเพิ่ม-ลดรายวิชาเรียน(เลิกใช้)

RE13   คำร้องขอให้รายงานผลการศึกษา (สำหรับบัณฑิตศึกษา)

RE14   คำร้องเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับปริญญาตรี)

RE16   คำร้องของดเรียน (Drop) ให้รับที่งานทะเบียนฯ

RE17   คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือเรียนแทน

RE18   คำร้องขอลงทะเบียนข้ามประเภท

RE19   คำร้องขอเลื่อนการสอบ

RE20   คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

RE21   คำร้องของดเรียนทุกรายวิชา

RE22   คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก