DR.THITIMA WONGINTA

ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา

Ph.D.(Civil Engineering) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อ
Email : wonginta@gmail.com

Research Interest

  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
  • การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
  • การบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน
  • การค้าและการขนส่งข้ามแดน

Subjects

Undergrad

  • การจัดการด้านการปฏิบัติการ
  • การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน
  • การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง
  • การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์