5G Technology

Start Time

22 July, 2019
10:00 AM

End Time

22 July, 2019
12:00 AM

speakers

ดร. เจษฎา ศิวรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล

Description

ด้วยคณะโลจิสติกส์ จะจัดโครงการบริการวิชาการ “Logistics Talk ครั้งที่ 12 หัวข้อ เทคโนโลยี 5G และการประยุกต์ใช้งาน” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยโปรโตคอล 5G การประยุกต์ใช้งานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ปัญหาอุปสรรค โอกาสและแนวทางการพัฒนาในอนาคต

Who should attend?

  • นิสิตและบุคคลากรคณะโลจิสติกส์
  • ศิษย์เก่าคณะโลจิสติกส์
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

Registration fee

  • นิสิต บุคคลากร และศิษย์เก่าคณะฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • บุคคลากรของหน่วยงาน หรือองค์กร ภายใต้ MOU กับคณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • บุคคลากรของหน่วยงาน หรือองค์กร ตามหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาจากคณะโลจิสติกส์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • บุคคลทั่วไป ท่านละ 500 บาท

***** Permission for late check-in: 15 min