แบบฟอร์มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

DOWNLOAD 

 แผนการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก

ใบสมัครสอบประมวลความรู้/ สอบวัดคุณสมบัติ

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

2560
ประกาสมหาวิทยาลัยบูรพา การทำงานวิทยานิพนธ์ 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา การทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูพา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา การทำงานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

2559
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา การศึกษาบัณฑิตศึกษา 2559 ฉบับ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา การศึกษาบัณฑิตศึกษา 2559

2558
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา แนวปฏิบัติในการทำงานนพนธ์ระดับปริญญาโท 2558

2557
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติปริญญาเอก 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ปริญญาโท 2557
ประกาสมหาวิทยาลัยบูรพา การทำงานวิทยานิพนธ์ 2557
ประกาสมหาวิทยาลัย การทำงานดุษฎีนิพนธ์ 2557

แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

   (สำหรับปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก )

แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติ
(ตัวอย่าง) AF 06-02 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
AF 06-01แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
AF 06-02 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
AF 06-03.1 เอกสารแสดงความยินยอม (18 ปีขึ้นไป)
AF 06-03.2 เอกสารแสดงความยินยอม (12 – 18 ปี)
AF 06-03.3 เอกสารแสดงความยินยอม (ต่ำกว่า 7 และตัดสินใจไม่ได้)
AF 06-03.4 เอกสารแสดงความยินยอม (เด็กแรกเกิด ถึง เด็กที่่ต่ำกว่า 7 ปี)
AF 06-04.1 แบบแสดงการขัดแย้งด้านผลประโยชน์สำหรับผู้วิจัย
AF 06-04.2 แบบแสดงการขัดแย้งด้านผลประโยชน์สำหรับผู้วิจัย (ภาษาอังกฤษ)
AF 08-01 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
AF 09-01 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
AF 10-01 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง
AF 11-01 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย
AF 12-01 แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด
AF 13-01 แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
AF 16-04 แบบฟอร์มขอข้อมูล สำเนาเอกสารโครงการวิจัย และสำเนาหนังสือรับรอง