Business Center

Center of Trade Service

ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ

บริการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศทั้งในด้านการนำเข้า – ส่งออก พิธีการศุลกากร การขนส่งและโลจิสติกส์ กฏหมายและการประกันภัย รวมถึงบริการวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและผู้ประกอบการในแหล่งอุตสาหกรรมอื่นๆ ทุกระดับ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ