SpecialClause

Special clause: carriage of goods by sea

by Kaweepol Sawangpaew in

บุคคลหรือ บริษัท ที่ทำหน้าที่เป็นผู้เช่าระวางของเรือถือว่าความรับผิดชอบอย่างกว้างขวางคล้ายกับที่ของเจ้าของบุคคลที่ทำสัญญา – ปกติเจ้าของสินค้าหรือผู้เช่าระวางจะเป็นเหมือนเจ้าของของเรือ ผู้เช่ายังถือว่ามีพันธะต่อเจ้าของเรือรวมถึงความเสียหายจากความเสียหายบนเรือ เรือส่วนใหญ่จะเหมาทั้งเวลาและเหมาเที่ยวในทั้งสองกรณีนี้ผู้เช่าระวางจะกลายเป็นผู้รับผิดชอบในขณะที่เขาเช่าเรือจะมีส่วนรับผิดชอบคล้ายกับผู้ทำสัญญาย่อย (ทั้งผู้เช่าระวางช่วงหรือเจ้าของสินค้า) หนี้สินของผู้ให้เช่าระวางจะรวมไปถึงหนี้สินมลพิษ สินค้าและน้ำมัน ผู้เช่าระวางจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลที่ทำสัญญาจาก เรือ – เจ้าของเรือ หรือ ผู้เช่าระวางอื่น หลักการและประเภทของการรับผิดนี้ จะต้องเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือเท่านั้น เช่น การจัดยกขน ท่าเรือที่ไม่ปลอดภัย หรือ กันชนท่าเรือไม่ดี เช่าเหมาลำในบทบาทอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเช่าเหมาเรือเช่าเหมาเที่ยวหรือเวลาต้องครอบคลุม สำหรับการเปิดรับนี้ แม้ที่กลุ่มสัญญากำหนดความรับผิดเกี่ยวกับเจ้าของเรือที่ศาลอนุญาตให้โจทก์ที่จะไล่ตามการชดเชยจากบุคคลที่เขาคิดว่าที่เหมาะสมที่สุด โจทก์มีเสรีภาพในการเลือกที่จะฟ้องทั้ง ผู้เช่าระวาง หรือเจ้าของที่ 3 เช่าเหมาลำในที่สุดจะกำาหนดสัญญาที่ควรมีค่าใช้จ่าย แต่อาจเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย แต่สำหรับเช่าเหมาเรือที่มีความพิเศษกว่าจะได้รับการคุ้มครองก่อนตั้งแต่มีการเรียกร้องระหว่างเจ้าของเรือและผู้เช่าระวางบ่อยขึ้นความกังวลต่อความเสียหายของเรือยังอาจรวมถึงความรับผิดต่อลำเรือของผู้เช่าระวาง แม้ว่าจะมีสัญญาที่ใช้อยู่แต่เจ้าของเรืออาจจะมีหน้าที่ที่จะต้องให้แน่ใจว่าท่าเรือที่ชื่อมีความปลอดภัย สำหรับเรือของเขา ผู้ที่เช่าเหมาลำอาจให้รับเหมาช่วงของท่าเรือ เพื่อปล่อยเรือ ถ้าท่าเรือไม่ปลอดภัย ผู้เช่าระวางอาจจะมีความรับผิดต่อเจ้าของเรือควรความเสียหายให้กับเรือที่เกิดขึ้น กรรมกรท่าเรือที่ทำความเสียหายกับเรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ่นบ่อยเมื่อโหลดหรือปล่อยสินค้า นี้เป็นอีกหนึ่งความรับผิดทั่วไปกำหนดไว้ในสัญญาผู้เช่าระวางการเช่าเหมาลำทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งใน “โซ่อุปทานของการเช่าเหมาลำ” ต้องครอบคลุมทั้ง P & I หนี้สินและความเสียหายต่อเรือ ทันทีที่มีการติดตั้งที่มีผลผูกพันไม่ว่าจะแบบเหมาเที่ยวหรือเวลา ผู้เช่าระวางจะต้องเป็นผู้รับประกันความเสี่ยง

ปกติเวลาของผู้เช่าระวางอาจมีความสนใจในเรือที่เช่าเหมาลำ ตัวอย่างเช่นเรืออาจจะถูกแบ่งย่อยให้กับการเช่าระวางหรือผู้เช่าระวาง อาจมีตัวเลือกการซื้อที่น่าสนใจคือการได้รับประกันเช่าเหมาเรือเช่าเหมาลำเรืออย่างใดอย่างหนึ่งในการเช่าเป็นเที่ยวหรือมีระยะเวลาที่เป็นแบบเช่าเหมาลำหลักในสถานการณ์หลังการเช่าเหมาลำแสดงให้เห็นถึงรายได้ในอนาคตที่กำลังเข้ามาอย่างที่ควรได้รับจะหายไป ผู้เช่าระวาง จะไม่จ่ายเงินค่าเช่าในทันที และผู้เช่าอาจพบว่ามันยากที่จะรักษาความปลอดภัยของเรือแทนที่ควรจะเป็นอัตราเดียวกันหรือเพื่อให้เหมาะกับราคาที่ตั้งใจไว้ เป็นผลให้ผู้เช่าระวางอาจจะไม่ได้รับการขนส่งสินค้าอย่างในที่คาดว่าจะเป็นเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงภัย ผู้เช่าระวาง สามารถป้องกันได้โดยการประกันภัยการสูญเสียทั้งหมดที่รู้จักกันเป็นที่น่าสนใจของผู้เช่าระวาง เรือเช่าเหมาลำจะได้รับการคุ้มครองผู้เช่าระวางไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินในการประกัน แต่เพียง แต่จะทำให้การสูญเสียน้อยลง ซึ่งมักจะเกิดอยู่บนพื้นฐานการลดความเสียหายบุคคลหรือบริษัทที่ท าหน้าที่เป็นผู้เช่าเรือถือว่าความรับผิดชอบที่คล้ายกับบรรดาเจ้าของ คู่สัญญา – ปกติแล้วสินค้าที่เจ้าของหรือผู้เช่าเรือรับผิดชอบสินค้า ดังนั้น การเช่าเรือยังถือว่ามีความรับผิดต่อเจ้าของเรือ รวมถึงความเสียหายที่เกิดบนเรือ

฿0.00