Warehouse Operations and Planning

Warehouse Operations and Planning

การออกแบบและวางแผนการปฏิบัติการคลังสินค้า เป็นการหาตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้าที่เหมาะสม การออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในตัวอาคารคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการคลังสินค้าและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินค้า เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยปฏิบัติการ การสร้างแบบจำลองสถานการณ์เพื่อใช้ในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

การดำเนินโครงการอบรมระยะสั้นจะใช้วิธีการอมรม และการแบ่งกลุ่มสัมมนา โดยมีตารางเวลาและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้

ครั้งที่ เวลา หัวข้อการอบรม
1 9.00 – 16.00 น. บทบาทของคลังสินค้าในงานธุรกิจและโลจิสติกส์
2 9.00 – 16.00 น. การพยากรณ์สำหรับความต้องการด้านโลจิสติกส์
3 9.00 – 16.00 น. การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม
4 9.00 – 16.00 น. ระบบการจัดเก็บและการขนถ่ายวัสดุ
5 9.00 – 16.00 น. นโยบายด้านการจัดการวัสดุคงคลัง I
6 9.00 – 16.00 น. นโยบายด้านการจัดการวัสดุคงคลัง II
7 9.00 – 16.00 น. ศูนย์กระจายสินค้ารูปแบบ Crossdocking
8 9.00 – 16.00 น. การวางแผนผังกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์

Faculty

Sorry no post found.