Supply Chain Network Design

 Supply Chain Network Design

เนื่องจากการออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทานของบริษัทส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและระดับการให้บริการต่อลูกค้าของบริษัท นักวางแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการไหลของสินค้าภายในโครงข่ายโซ่อุปทานของบริษัท ในหลักสูตรนี้นำเสนอเนื้อหาในเชิงเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการหาค่าที่เหมาะสม (Optimization) และการวิเคราะห์ในเชิงลึก โดยใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงแนวคิดในทุกแง่มุมของการออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน

การดำเนินโครงการอบรมระยะสั้นจะใช้วิธีการอมรม และการแบ่งกลุ่มสัมมนา โดยมีตารางเวลาและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้

ครั้งที่ เวลา หัวข้อการอบรม
1 9.00 – 16.00 น. การสร้างความเข้าใจถึงคุณค่าของการออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน
2 9.00 – 16.00 น. การวิเคราะห์ต้นทุนในโครงข่ายฯ และการหาค่าที่เหมาะสม
3 9.00 – 16.00 น. การสร้างแบบจำลองโครงข่ายขั้นพื้นฐาน
4 9.00 – 16.00 น. โครงข่ายโซ่อุปทานที่มีหลายชั้น
5 9.00 – 16.00 น. โครงข่ายโซ่อุปทานสำหรับสินค้าและแหล่งผลิตที่มีความหลากหลาย
6 9.00 – 16.00 น. การกำหนดและหาคำตอบของฟังก์ชันหลายวัตถุประสงค์
7 9.00 – 16.00 น. การทำโครงงานย่อยและการอภิปรายกรณีศึกษา
8 9.00 – 16.00 น. สรุปเนื้อหาและการประเมินผลผู้เรียน

Faculty

Sorry no post found.