Solving Logistics Problems with Excel

Solving Logistics Problem with Excel

ปัญหาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นปัญหาการตัดสินใจที่มีความซับซ้อนและต้องการเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์และหาคำตอบที่เหมาะสม (Optimal solution) หลักสูตรนี้ สร้างความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย VBA Excel เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม

การดำเนินโครงการอบรมระยะสั้นจะใช้วิธีการอมรม และการแบ่งกลุ่มสัมมนา โดยมีตารางเวลาและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้

ครั้งที่ เวลา หัวข้อการอบรม
1 9.00 – 16.00 น. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย VBA Excel
2 9.00 – 16.00 น. โครงสร้างชุดคำสั่ง VBA
3 9.00 – 16.00 น. การเขียนโปรแกรม VBA
4 9.00 – 16.00 น. การเขียนโปรแกรมกำหนดสินค้าในช่องจัดเก็บสินค้า (Product slotting)
5 9.00 – 16.00 น. การเขียนโปรแกรมจัดเส้นทางรถขนส่งสินค้า (Vehicle routing)
6 9.00 – 16.00 น. การหาคำตอบการตัดสินใจด้วยวิธี (Heuristics)
7 9.00 – 16.00 น. การเขียนโปรแกรมจัดลำดับงาน (Job shop scheduling)
8 9.00 – 16.00 น. สรุปภาพรวมและการประเมินผล

Faculty

Sorry no post found.