Maritime Business

 

สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of ฺBusiness Administration Program in Maritime Business

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย     : บธ.บ. (ธุรกิจพาณิชนาวี)
ภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Maritime Business)


คุณสมบัติเฉพาะ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์และการจัดการการค้าชายแดน ฯลฯ

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ดาวน์โหลดที่นี่

 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 13 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 2 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 61 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 39 หน่วยกิต
– วิชาเลือก 16 หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออก และมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาศเข้าการศึกษาด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการ

คัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในรูปแบบที่หลากหลาย และ มีสาระสำคัญในแต่ละวิธีสรุปดังนี้
– โครงการรับตรงในภาคตะวันออก จำนวนที่รับประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการรับตรงทั่วประเทศ จำนวนรับประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการ Admissions จำนวนรับประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการพิเศษ จำนวนรับประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด

 

Faculty

Sorry no post found.