Maritime Business

 

แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจการขนส่ง (ธุรกิจพาณิชยนาวี )
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration in Transport Business (Maritime Business)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย     : บธ.บ. (ธุรกิจการขนส่ง)
ภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Transport Business)

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจประสบกับการแข่งขันที่เข้มข้นมาก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีการ หรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร และเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ ศาสตร์ด้านธุรกิจพาณิชยนาวีเป็นเครื่องมือสำคัญ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกซึ่งอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวีเพื่อสนับสนุนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการด้านธุรกิจพาณิชยนาวี สามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา  ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ พ.ศ. 2563 หลักสูตร ต่อเนื่อง 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

ภาค อัตรา (บาท)
ภาคต้น / ภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 26,000 บาท
ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

 

สมัครผ่านเว็บไซต์ >> http://regservice.buu.ac.th

 


คุณสมบัติเฉพาะ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์และการจัดการการค้าชายแดน ฯลฯ

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ดาวน์โหลดที่นี่

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 13 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 61 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต
แคลคูลัสและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
วิชาบังคับ 39 หน่วยกิต
ธุรกิจพาณิชยนาวีขั้นแนะนำ 3(3-0-6)
การประกันภัยทางทะเล 3(3-0-6)
กฎหมายและการจัดการด้านศุลกากร 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์พาณิชยนาวี 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และพาณิชยนาวี (Maritime Logistics) 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 1 3(3-0-6)
นโยบายและการจัดการท่าเรือ 3(3-0-6)
ธุรกิจการเช่าเรือ (Ship Chartering Business) 3(3-0-6)
การฝึกปฎิบัติงาน 1 3(0-15-0)
การฝึกปฎิบัติงาน 2 3(0-15-0)
การฝึกปฎิบัติงาน 3 2(0-10-0)
วิชาเลือก 16 หน่วยกิต
กฎหมายพาณิชยนาวี 3(3-0-6)
ประวัติพาณิชยนาวีไทย 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 2 3(3-0-6)
ปฏิบัติการท่าเรือ (Port Operations) 3(3-0-6)
การปฏิบัติงานสินค้าสำหรับเรือ (Marine Cargo Operations) 3(3-0-6)
การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจพาณิชยนาวี 1 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจพาณิชยนาวี 2 2(2-0-4)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์หรือโลจิสติกส์การบิน สาขาการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทสและการจัดการโลจิสติกส์ของคณะโลจิสติกส์ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออก และมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาศเข้าการศึกษาด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการ

สมัครเข้าศึกษา >> http://regservice.buu.ac.th

 

Faculty

Sorry no post found.