Maritime Business

 

แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจการขนส่ง (ธุรกิจพาณิชยนาวี )
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration in Transport Business (Maritime Business)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย     : บธ.บ. (ธุรกิจการขนส่ง)
ภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Transport Business)

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจประสบกับการแข่งขันที่เข้มข้นมาก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีการ หรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร และเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ ศาสตร์ด้านธุรกิจพาณิชยนาวีเป็นเครื่องมือสำคัญ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกซึ่งอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวีเพื่อสนับสนุนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการด้านธุรกิจพาณิชยนาวี สามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา  ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ พ.ศ. 2563 หลักสูตร ต่อเนื่อง 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

ภาค อัตรา (บาท)
ภาคต้น / ภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 26,000 บาท
ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

 


คุณสมบัติเฉพาะ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์และการจัดการการค้าชายแดน ฯลฯ

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ดาวน์โหลดที่นี่

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 13 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 61 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต
แคลคูลัสและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
วิชาบังคับ 39 หน่วยกิต
ธุรกิจพาณิชยนาวีขั้นแนะนำ 3(3-0-6)
การประกันภัยทางทะเล 3(3-0-6)
กฎหมายและการจัดการด้านศุลกากร 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์พาณิชยนาวี 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และพาณิชยนาวี (Maritime Logistics) 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 1 3(3-0-6)
นโยบายและการจัดการท่าเรือ 3(3-0-6)
ธุรกิจการเช่าเรือ (Ship Chartering Business) 3(3-0-6)
การฝึกปฎิบัติงาน 1 3(0-15-0)
การฝึกปฎิบัติงาน 2 3(0-15-0)
การฝึกปฎิบัติงาน 3 2(0-10-0)
วิชาเลือก 16 หน่วยกิต
กฎหมายพาณิชยนาวี 3(3-0-6)
ประวัติพาณิชยนาวีไทย 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 2 3(3-0-6)
ปฏิบัติการท่าเรือ (Port Operations) 3(3-0-6)
การปฏิบัติงานสินค้าสำหรับเรือ (Marine Cargo Operations) 3(3-0-6)
การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจพาณิชยนาวี 1 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจพาณิชยนาวี 2 2(2-0-4)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์หรือโลจิสติกส์การบิน สาขาการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทสและการจัดการโลจิสติกส์ของคณะโลจิสติกส์ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออก และมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาศเข้าการศึกษาด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการ

สมัครเข้าศึกษา >> http://regservice.buu.ac.th/index.html

 

Faculty

Sorry no post found.