LM (Aviation Logistics)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | กลุ่มวิชาเอกเลือก โลจิสติกส์การบิน (Aviation Logistics)

คุณสมบัติของผู้เข้าการศึกษา

เป็นนิสิตที่เรียนอยู่ในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.75 ขึ้นไป และตามที่คณะฯจะประกาศเพิ่มเติม

enhanced-buzz-wide-19974-1401813690-16

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชาของกลุ่มวิชาเอก โลจิสติกส์การบิน (Aviation Logistics) จำนวน 9 รายวิชา (27 หน่วยกิต) ดังนี้

การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)

ภาพรวมของธุรกิจการขนส่งทางอากาศ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของธุรกิจการขนส่งทางอากาศ การตลาดและการวิจัยทางการตลาดสำหรับสายการบิน การทำธุรกรรมบริการการขนส่งทางอากาศ กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และโปรโมชั่น การวางแผนจัดการกระบวนการขาย การจัดการทรัพยากรภายในองค์กรเชิงกลยุทธ์

ระบบอากาศยานและโปรแกรมการซ่อมบำรุง (Aircraft System and Maintenance Programs)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอากาศยาน การดำเนินธุรกิจในมุมมองของสายการบิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความไม่แน่นอน ระบบซ่อมบำรุงอากาศยานและการพัฒนาโปรแกรมการซ่อมบำรุง การตรวจสอบรายการซ่อมบำรุง การจัดเก็บชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอากาศยาน การเปลี่ยนโปรแกรมการซ่อมบำรุงและการประเมินมูลค่า

การจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management)

หลักการการจัดการขนส่งทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ท่าอากาศยานและธุรกิจการบิน การจัดการองค์กรและกรรมสิทธิ์การครอบครอง การจราจรทางอากาศ การวางแผนท่าอากาศยานและการพยากรณ์ความต้องการเดินทาง การออกแบบและก่อสร้างท่าอากาศยาน ผลกระทบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานและการบำรุงรักษาท่าอากาศยาน ความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย การตลาด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน การพัฒนาพื้นที่เช่า และการจัดการด้านการเงิน

การปฏิบัติการของสายการบิน (Airline Operations)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสายการบินและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การดำเนินงานของสายการบินในสนามบิน การดำเนินงานภาคพื้นดินของสายการบิน การจัดการเที่ยวบินในโครงข่ายของสายการบิน การจัดการความล่าช้าและการจัดการข้อจำกัดและอุปสรรคในการดำเนินการ การจัดตารางการบินและความน่าเชื่อถือของการดำเนินการ

การวางแผนโครงข่ายการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Network Planning)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการเดินทางทางอากาศ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสของเส้นทางการบิน เทคนิคการพยาการณ์ปริมาณการเดินทางและส่วนแบ่งการตลาด การจำลองสถานการณ์ทางการตลาด การประเมินเปรียบเทียบกับสายการบินคู่แข่ง การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ และโครงข่ายการให้บริการแบบต่าง ๆ ความร่วมมือและพันธมิตรทางการบิน การวางแผนโครงข่ายการขนส่งทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการรายได้ของสายการบิน (Airline Revenue Management)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการรายได้ การจัดการความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร การวิเคราะห์ต้นทุนของสายการบินและผู้โดยสาร ฟังก์ชันความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการเดินทางและราคาค่าโดยสาร การวางกลยุทธ์ด้านราคา การจองตั๋วโดยสารตามคลาสของที่นั่ง การคำนวณหารายได้ที่เหมาะสม และการควบคุมจำนวนที่นั่งในเครื่องบิน การจัดตารางเวลาที่สัมพันธ์กับจำนวนที่นั่งในเที่ยวบิน ช่องทางการจำหน่วยตั๋วโดยสาร

การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management)

หลักการ ความสำคัญ และบทบาทของการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ  กลยุทธ์ในการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ การคิดอัตราค่าระวางสินค้า มาตรฐานและเอกสารสินค้าขนส่งทางอากาศ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงาน และการพัฒนารูปแบบธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ

เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางอากาศ (Air Transport Economics)

แนวคิดและการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน อุปสงค์ อุปทานและโครงสร้างของตลาดการขนส่งทางอากาศ เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางอากาศและโซ่คุณค่า การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน กฎข้อบังคับและนโยบายทางการบิน ความสัมพันธ์กับองค์กรการบินสากล การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์

การจัดการความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางการบิน (Aviation Safety and Security Management)

ความปลอดภัยดานการบิน องคกรการควบคุมความปลอดภัยระหวางประเทศ สนธิสัญญา องคกรกํากับ ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางการบินในประเทศ การกระทําที่ขัดตอขอกฎหมายความปลอดภัยในการบิน ระบบการรักษาความ ปลอดภัยภายนอกสนามบินและภายในสนามบิน อุปกรณที่ใชในการรักษาความปลอดภัย โดยการเขาเยี่ยมชม และจัดทํารายงานการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยดานการบิน

กฏหมายและระเบียบการบินพลเรือน (Laws and Regulations in Aviation Industry)

หลักกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเดินอากาศ อำนาจอธิปไตยเหนือห้วงอากาศและสิทธิการบิน กฎหมายเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการเดินอากาศ กฎหมายอาญาในการเดินอากาศ เช่น ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ การปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย กฎหมายแรงงานในธุรกิจการบิน กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบินพลเรือน เช่น องค์กรด้านการบินพลเรือน การควบคุมและกำกับดูแลด้านการบินพลเรือน กฎหมายเกี่ยวกับท่าอากาศยาน เช่น การกำหนดพื้นที่ท่าอากาศยาน การถือครองกรรมสิทธิ์และการปฏิบัติการท่าอากาศยาน กฎหมายการรับขนของและคนโดยสารทางอากาศ กฎเกณฑ์ว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากร การประกันภัยและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (กลุ่มวิชาเอกเลือก โลจิสติกส์การบิน) จะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

สมัครเข้าศึกษา >> http://regservice.buu.ac.th/index.html

Faculty

Sorry no post found.