Cruise Business

 

แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจการขนส่ง (ธุรกิจเรือสำราญ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration in Transport Business (Cruise Business)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย     : บธ.บ. (ธุรกิจการขนส่ง)
ภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Transport Business)

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ พ.ศ. 2563 หลักสูตร ต่อเนื่อง 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

ภาค อัตรา (บาท)
ภาคต้น / ภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 26,000 บาท
ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

 

สมัครผ่านเว็บไซต์ >> http://regservice.buu.ac.th


คุณสมบัติเฉพาะ

  •  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ)
  • วิชาเอกธุรกิจเรือสำราญ ควรมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจโรงแรมหรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานบนเรือสำราญ
  • ต้องสอบผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
  • มีประสบการณ์ทำงาน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชา กรณีเลือกเรียนธุรกิจเรือสำราญต้องเคยผ่านงาน หรือกำลังปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ดาวน์โหลดที่นี่

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 5 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองไทย 7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 61 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 12 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการขนส่ง 3(2-2-5)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
กฎหมายและการจัดการด้านศุลกากร 3(3-0-6)
วิธีวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)
2.2 วิชาเอก 49 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
การจัดการอุตสาหกรรมบริการระดับนานาชาติ 3(3-0-6)
อุตสาหกรรมการล่องเรือสำราญ 3(3-0-6)
การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
การปฏิบัติการด้านเรือสำราญและการบริการลูกค้า 3(3-0-6)
การบริหารจัดการโครงการและกิจกรรม 3(3-0-6)
นโยบายและการจัดการท่าเรือ 3(3-0-6)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเรือสำราญ 3(3-0-6)
การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการธุรกิจเรือสำราญ 1(0-2-1)
ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม 1(1-0-2)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1(1-0-2)
การป้องกันและดับไฟ 1(1-0-2)
การดำรงชีพในทะเล 1(1-0-2)
พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ 1(0-2-1)
2.2.2 วิชาเอกเลือก 11 หน่วยกิต
เปิดโลกกว้างทางวาริชศาสตร์ 2(1-3-4)
นวัตกรรมบริการ 3(3-0-6)
ทฤษฎีการประกอบอาหาร 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรในธุรกิจเรือสำราญ 2(2-0-4)
การนำเข้าส่งออกสำหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
การฝึกปฎิบัติงานสำหรับสาขาธุรกิจเรือสำราญ 4 2(0-10-2)
2.2.3 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 8 หน่วยกิต
การฝึกปฎิบัติงานสำหรับสาขาธุรกิจเรือสำราญ 1 3(0-15-3)
การฝึกปฎิบัติงานสำหรับสาขาธุรกิจเรือสำราญ 2 3(0-15-3)
การฝึกปฎิบัติงานสำหรับสาขาธุรกิจเรือสำราญ 3 2(0-10-2)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

1. มีความรู้และวิเคราะห์ด้านการจัดการธุรกิจเรือสำราญ ทั้งระบบหน้าท่าและบนเรือสำราญ
2. มีความรู้ด้านการติดต่อสื่อสาร มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างดี
3. แสดงออกถึงกิริยามารยาทที่ดี มีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่น
4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
5. แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
6. สามารถทำงานกับผู้ร่วมงานหลากหลายวัฒนธรรมและที่แตกต่างกัน
7. สามารถกำหนดและแก้ปัญหาในการทำงานกลุ่ม และรู้จักการแบ่งงานและความรับผิดชอบ
8. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
9. สามารถปฏิบัติงานบนเรือโดยสารทั้งภายในและระหว่างประเทศตามมาตรฐาน IMO

การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออก และมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาศเข้าการศึกษาด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการ

คัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ในรูปแบบที่หลากหลาย และ มีสาระสำคัญในแต่ละวิธีสรุปดังนี้
– โครงการรับตรงในภาคตะวันออก จำนวนที่รับประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการรับตรงทั่วประเทศ จำนวนรับประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการ Admissions จำนวนรับประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการพิเศษ จำนวนรับประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด

สำหรับภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาทั้งหลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปีสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี และหากมีจำนวนที่สามารถรับได้ในภาคปกติ จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ หรือ วิทยาลัยในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นนิสิตภาคปกติตามความเหมาะสม

 

โดย สามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา http://regservice.buu.ac.th/

 

Faculty

Sorry no post found.